Winkelwagen

Všestranná nabídka s konkurenceschopnými cenami

Rychlé doručení po celé České republice

Naši zákazníci nám udělují známku 8,3

Objednávání

Potřebujete více informací?

Zavolejte nám na +31 85 620-70-99

Obecné

Článek 1. Použitelnost

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny nabídky solárních panelů Sun Green Energy, obchodované pod obchodním názvem “Solární panely Sun Green Energy” a na všechny smlouvy uzavřené se solárními panely Sun Green Energy.

1.2 Od ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek se lze odchýlit pouze tehdy, pokud to bylo výslovně písemně dohodnuto a v takovém případě zůstávají ostatní ustanovení těchto obchodních podmínek v plné platnosti a účinnosti.

1.3 Odkazuje-li Kupující také na své všeobecné obchodní podmínky, tyto podmínky neplatí, pokud s tím společnost Sun Green Energy Solar Panels výslovně písemně nesouhlasí.

1.4 “Kupujícím” se rozumí jakýkoli návštěvník internetových stránek nebo jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která je nebo bude ve smluvním vztahu jakéhokoli druhu se solárními panely Sun Green Energy.

1.5 Solární panely Sun Green Energy jsou oprávněny využívat třetí strany při plnění smlouvy s Kupujícím.

1.6 Solární panely Sun Green Energy si vyhrazují právo čas od času změnit nebo doplnit tyto podmínky.

Článek 2. Nabídky a uzavírání smluv

2.1 Nabídky nebo nabídky je třeba považovat za výzvu potenciálním Kupujícím k učinění nabídky. Solární panely Sun Green Energy tím nejsou nijak vázány, pokud to nebylo zaznamenáno písemně a jednoznačně. Přijetí výzvy k učinění nabídky potenciálním kupujícím se považuje za nabídku a vede k uzavření smlouvy pouze v případě, že byla splněna ostatní ustanovení tohoto článku.

2.2 Nabídky jsou platné do vyprodání zásob.

2.3 Personalizovaná cenová nabídka má dobu platnosti dva (2) týdny, pokud není v nabídce uvedeno jiné období.

2.4 Nabídka od potenciálního kupujícího podle článku 2.1
se považuje za provedenou za jedné z těchto okolností:
– potenciální kupující přesně uvedl, který produkt a/nebo službu chce obdržet;
– nabídka byla podepsána Kupujícím a přijata společností Sun Green Energy Solar Panels v případě, že solární panely Sun Green Energy vydaly jmenovitou nabídku;
– potenciální Kupující zadal své údaje na příslušné vstupní obrazovce internetové stránky a zaslal příslušné údaje (“objednávkový formulář”) společnosti Sun Green Energy Solar Panels elektronicky a tyto údaje byly přijaty společností Sun Green Energy Solar Panels.

2.5 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo Kupujícímu předáno potvrzení objednávky nebo v případě, že nabídka byla učiněna prostřednictvím internetových stránek, byla zaslána e-mailem na e-mailovou adresu poskytnutou Kupujícím. Tuto smlouvu může společnost Sun Green Energy Solar Panels odvolat v případě, že Kupující nesplňuje podmínky nebo je v minulosti splnil. V takovém případě bude sun green energetické solární panely informovat kupujícího do deseti (10) dnů od obdržení objednávky.

2.6 Kupující a solární panely Sun Green Energy výslovně souhlasí s tím, že použitím elektronických komunikačních forem je uzavřena platná smlouva, jakmile jsou splněny podmínky uvedené v článcích 2.4 a 2.5. Zejména neexistence běžného podpisu nemá vliv na závaznost nabídky a její přijetí. Elektronické soubory solárních panelů Sun Green Energy se v rozsahu povoleném zákonem použijí jako důkazní domněnka.

2.7 Informace, obrázky, komunikace poskytovaná ústně, telefonicky prostřednictvím e-mailu a prohlášení atd. týkající se všech nabídek a nejdůležitějších vlastností produktů jsou (zobrazeny) nebo provedeny co nejpřesněji. Solární panely Sun Green Energy však nezaručují, že všechny nabídky a produkty jsou plně v souladu s uvedenými informacemi atd. Odchylky v zásadě nemohou vést k vyrovnání a / nebo rozpuštění.

Článek 3. Chválit

3.1 Všechny ceny jsou, pokud není dohodnuto jinak, vyjádřeny v eurech, v souladu s právními předpisy v tomto ohledu.

3.2 Speciální nabídky jsou platné pouze do vyprodání zásob.

3.3 Kupující dluží cenu, kterou mu společnost Sun Green Energy Solar Panels sdělila ve svém potvrzení v souladu s článkem 2.5 těchto obchodních podmínek. Zjevné (manipulační) chyby v citaci, jako jsou zjevné nepřesnosti, mohou být také provedeny po uzavření smlouvy
Solární panely Sun Green Energy jsou opraveny.

3.4 Náklady na doručení nejsou zahrnuty v ceně. Na doručení mimo Nizozemsko se vztahují zvláštní sazby. Pokud jde o některé způsoby platby, platí další podmínky týkající se způsobu doručení a souvisejících nákladů. To je kupujícímu jasně sděleno.

3.5 Pokud se po datu kotace zvýší jeden nebo více faktorů nákladové ceny, i když k tomu dojde v důsledku předvídatelných okolností, je společnost Sun Green Energy Solar Panels oprávněna odpovídajícím způsobem zvýšit dohodnutou cenu. Dojde-li ke zvýšení ceny do tří měsíců od uzavření smlouvy, může spotřebitel smlouvu do 10 dnů zrušit, ledaže; zvýšení ceny vyplývá z výkonu nebo povinnosti dodavatele podle zákona nebo je-li stanoveno, že dodávka se uskuteční více než tři měsíce po nákupu.

Článek 4. Platba

4.1 U objednávek lze platbu provést následujícími způsoby:
-platba předem prostřednictvím žiru nebo bankovním převodem a v ideálním případě bude objednané zboží odesláno po obdržení platby;
– Při vyzvednutí objednávky může být platba provedena pinem nebo v hotovosti;
– Solární panely Sun Green Energy mohou v budoucnu rozšířit platební možnosti. Další možnosti platby budou oznámeny prostřednictvím internetových stránek.

4.2 V případě, že byla sjednána platební lhůta společností Sun Green Energy Solar Panels, je Kupující v prodlení již po uplynutí této lhůty. Platební podmínky lze dohodnout pouze písemně za podmínek, které budou stanoveny a dohodnuty.

4.3 V případě nezaplacení nebo opožděné platby ze strany kupujícího je zákonným úrokem, přičemž den, kdy se měla platba uskutečnit nejpozději do dne úplného zaplacení dlužné částky, přičemž zadaný měsíc se počítá za celý měsíc.

4.4 Kupující je rovněž odpovědný za veškeré (mimo)soudní náklady na inkaso jakékoli povahy, které solární panely Sun Green Energy musely vzniknout v důsledku nedodržení (platebních) povinností kupujícím. Mimosoudní náklady na inkaso, které dluží kupující, činí nejméně 15 % dlužné částky a nikdy nepřekračují maximální povolené náklady na sběr. Dodávka produktů a/nebo služeb může být pozastavena až do zaplacení fakturační ceny.

4.5 V případě opožděné platby je společnost Sun Green Energy Solar Panels oprávněna s okamžitou platností smlouvu zrušit nebo pozastavit (další) dodávku do okamžiku, kdy kupující plně splní platební povinnosti, včetně úhrady úroků a splatných nákladů.

4.6 Pokud je kupující v prodlení s plněním svých platebních povinností nebo má platební potíže, sun Green Energy Solar Panels má nárok na produkty bez předchozího předvolání a / nebo oznámení o prodlení. Načtěte a rozpusťte dohodu. Kupující uděluje společnosti Sun Green Energy Solar Panels povolení k použití produktů v případě potřeby
odstranit a vyzvednout, stejně jako kupující Sun Green Energy Solar Panels poskytnou každou příležitost tak učinit. Tento souhlas se také týká situace, kdy ověření nebo něco takového
k tomu by došlo. Odstranění produktů je na náklady kupujícího. Při odstraňování výrobků není solární panel Sun Green Energy povinna
odstranit instalované trubky, tvarovky atd. a/nebo zrušit konstrukční opatření, která byla učiněna.

Článek 5. Dodací lhůta a dodací lhůta

5.1 Objednávky budou doručeny co nejdříve. Solární panely Sun Green Energy se v zásadě snaží odeslat objednávky do pěti pracovních dnů. Dodací lhůta je 60 dnů po obdržení objednávky, s výjimkou zálohových plateb, kde je dodací lhůta 40 dní po obdržení platby. Výše uvedená dodací lhůta se počítá pouze jako indikace a nikdy se nepočítá jako termín. U některých produktů, zejména systémů solárních panelů, se však velmi liší dodací lhůty a tržní ceny v závislosti na aktuální globální nabídce a poptávce. Solární panely Sun Green Energy oznámí změnu dodacích lhůt co nejdříve. Solární panely Sun Green Energy mohou uvést další informace o dodacích lhůtách na internetových stránkách nebo je jinak písemně oznámit. Tyto informace jsou pouze orientační.

5.2 Pokud je produkt, který je dočasně vyprodán, objedná kupující, bude uvedeno, kdy bude produkt opět k dispozici. Solární panely Sun Green Energy se snaží nahlásit zpoždění kupujícímu e-mailem nebo telefonicky do tří pracovních dnů

5.3 Dodávky objednávek, které jsou zasílány, probíhají na adrese uvedené kupujícím při uzavírání smlouvy.

5.4 Jakmile jsou produkty, které mají být dodány, doručeny na uvedenou dodací adresu, riziko, pokud jde o tyto produkty, přechází na kupujícího. V případě dodávek vyzvednutých kupujícím přechází riziko, pokud jde o tyto produkty, na kupujícího v okamžiku převodu, ale v každém případě před nakládkou.

5.5 Dodávky mohou z praktických důvodů probíhat po částech.

5.6 Pro dodávky do zahraničí mohou platit odlišné podmínky.

Článek 6. Výměna

6.1 Kupující je povinen výrobky ihned po převzetí přesně zkontrolovat (nebo nechat zkontrolovat) a případné vady či poškození neprodleně nahlásit. Poškození při přepravě musí být také nahlášeno přímo příslušnému dopravci. Software nebo podobné produkty lze vyměnit pouze do 3 dnů a v původním obalu, jehož pečeť nebyla porušena. Výměna je možná pouze po předložení originálu faktury.

Článek 7. Záruka spokojenosti a právo na odstoupení od smlouvy

7.1 Spotřebitel-Kupující má právo uplatnit právo na odstoupení od smlouvy bez sankce nebo uvedení důvodů do 14 pracovních dnů od obdržení. Toto právo na odstoupení od smlouvy vylučuje speciálně objednané a smontované výrobky (téměř vždy se systémy solárních panelů) a software nebo jiné výrobky, u nichž byla porušena pečeť. Spotřebitel-kupující odpovídá za škodu na vrácených produktech, i když je způsobena přepravou zpět.

7.2 Pokud spotřebitel-kupující využil práva na odstoupení od smlouvy, jak je uvedeno v předchozím odstavci, solární panely Sun Green Energy zajistí vrácení peněz do 14 dnů od platby zaplacené spotřebitelem-kupujícím solárním panelům Sun Green Energy.

7.3 Náklady na vrácení produktu jsou na účet spotřebitele-kupujícího.

Článek 8. Udržování

8.1 Vlastnictví produktů, bez ohledu na skutečnou dodávku, přechází na kupujícího až poté, co kupující uhradil v plné výši vše, co kupující dluží v souvislosti s jakoukoli smlouvou se solárními panely Sun Green Energy, včetně náhrady úroků a nákladů, a to i z dřívějších nebo pozdějších dodávek a jakékoli práce provedené nebo mají být provedeny v souvislosti s produkty.

8.2 Kupující nesmí zdanit, prodat, dále prodat, zlikvidovat nebo jinak zatížit produkty před tím, než jejich vlastnictví pomine.

Článek 9. Instalace a montáž

9.1 Výrobek bude instalován a připojen samotným kupujícím, pokud nebylo dohodnuto, že instalace produktu bude prováděna solárními panely Sun Green Energy.

9.2 Kupující odpovídá společnosti Sun Green Energy Solar Panels za správné a včasné provedení všech zařízení, zařízení nebo podmínek, které jsou nezbytné pro
uspořádání výrobku, který má být smontován, nebo správné fungování výrobku ve smontovaném stavu.

9.3 Aniž je dotčeno výše uvedené, v případě poskytování služeb solárními panely Sun Green Energy Kupující v každém případě na vlastní náklady a riziko zajistí, aby:
a) pracovníci společnosti Sun Green Energy Solar Panels nebo třetí strana, kterou zaměstnávají, jakmile dorazí na místo instalace, získají přístup a mohou začít a pokračovat v provádění prací během běžné pracovní doby a navíc, pokud to společnost Sun Green Energy Solar Panels považuje za nezbytné, mimo běžnou pracovní dobu, za předpokladu, že o tom včas informovala kupujícího.
b) přístupové cesty k místu instalace jsou vhodné pro nezbytnou přepravu.
c) určené místo je vhodné pro skladování a montáž.
d) byla přijata a udržována veškerá nezbytná bezpečnostní a preventivní opatření, jakož i aby všechna opatření byla přijata a udržována tak, aby byla dodržena platná vládní nařízení v souvislosti s montáží/instalací.
e) v místě, kde je výrobek umístěn, není přítomen žádný azbest.
f) v případě potřeby Kupující zajistí, aby solární panely Sun Green Energy mohly včas zlikvidovat schválení a povolení potřebná pro služby, jakož i informace, které má kupující poskytnout v souvislosti s prováděním služeb.

9.4 Kupující je povinen zajistit, aby práce, které mají být provedeny jinými osobami a/nebo dodávka, která nepatří k montážním/instalačním pracím solárních panelů Sun Green Energy nebo třetí osoby, kterou jsou zapojeny, byly provedeny takovým způsobem a včas, aby nedošlo ke zpoždění při provádění prací solárními panely Sun Green Energy nebo jejich jménem. Když
nicméně dochází ke zpoždění ve smyslu tohoto odstavce, kupující o tom musí včas informovat solární panely Sun Green Energy.

9.5 Škody a náklady, které vznikly v důsledku nesplnění podmínek uvedených v tomto článku nebo nebyly splněny včas, jsou na účet kupujícího.

9.6 Kupující nese riziko škody způsobené: nepřesnostmi v poskytnutých informacích a/nebo přidělených pracích; nepřesnosti v konstrukcích a pracovních metodách požadovaných kupujícím; vady materiálu nebo nástrojů, které jsou dány k dispozici kupujícím; vady (ne)movitého majetku, na kterém je práce prováděna.

9.7 Solární panely Sun Green Energy vynakládají veškeré úsilí, aby poskytovaly služby včas. Solární panely Sun Green Energy nenesou odpovědnost za přímé a nepřímé škody, pokud neprovedou služby včas.

9.8 Solární panely Sun Green Energy vynaloží veškeré úsilí, aby poskytovaly služby, které poskytuje jako dobrý dodavatel.

9.9 Dojde-li k dodatečným pracím, je společnost Sun Green Energy Solar Panels oprávněna je Kupujícímu účtovat. Dodatečné práce budou – pokud je to možné – sděleny kupujícímu solárními panely Sun Green Energy co nejdříve. Má se za to, že kupující souhlasí s provedením dodatečného díla, souvisejícími náklady a v případě potřeby upravenou dodací lhůtou, pokud kupující nevznese námitku před zahájením provádění dodatečných prací a v každém případě do pěti dnů od výše uvedeného oznámení solárních panelů Sun Green Energy

Článek 10. Záruka a odpovědnost

10.1 Na výrobky dodávané solárními panely Sun Green Energy se vztahuje záruka stanovená výrobcem daného produktu. Pokud je toto ujednání pro spotřebitele-kupujícího nevýhodné ve srovnání s právy, která může spotřebitel-kupující uplatnit vůči solárním panelům Sun Green Energy na základě zákona a smlouvy na dálku, pak platí alespoň práva v souladu se zákonem a smlouvou uzavřenou na dálku. V praxi to znamená, že v případě vady bez vlastního zavinění má spotřebitel-kupující nárok na bezplatnou opravu nebo výměnu koupě po dobu nejméně 2 let.

10.2 Solární panely Sun Green Energy nejsou nikdy povinny platit jakoukoli náhradu Kupujícímu nebo jiným osobám, pokud neexistuje úmysl nebo hrubá nedbalost ze strany solárních panelů Sun Green Energy. Solární panely Sun Green Energy nikdy nenesou odpovědnost za následné nebo obchodní ztráty, nepřímé škody a ušlý zisk nebo obrat.

10.3 Odpovědnost solárních panelů Sun Green Energy za škodu nikdy nepřekročí částku rovnající se fakturované hodnotě s ohledem na výrobek nebo službu, které způsobily škodu.

10.4 Aniž jsou dotčena ustanovení tohoto článku, nemůže být řeč o záruce, pokud lze opotřebení považovat za normální a dále v následujících případech:
– pokud byly provedeny změny na výrobku nebo na výrobku, včetně oprav, které nebyly provedeny se svolením solárních panelů Sun Green Energy nebo výrobce,
– pokud původní fakturu nelze předložit, byla změněna nebo se stala nečitelnou;
– pokud jsou vady výsledkem použití, které neodpovídá zamýšlenému účelu, nebo nesprávného použití;
-pokud bylo poškození způsobeno vnějšími příčinami nebo vlivy;
– pokud je škoda způsobena úmyslem, hrubou nedbalostí nebo nedbalou údržbou.

10.5 Kupující je povinen odškodnit solární panely Sun Green Energy za jakýkoli nárok, který mohou třetí strany uplatnit vůči solárním panelům Sun Green Energy v souvislosti s plněním smlouvy, pokud zákon nevylučuje, aby příslušné škody a náklady nesl kupující.

10.6 Je možné, že solární panely Sun Green Energy obsahují na svých webových stránkách odkazy na jiné internetové stránky, které mohou být pro návštěvníka zajímavé nebo informativní. Tyto odkazy jsou čistě informativní. Solární panely Sun Green Energy nenesou odpovědnost za obsah uvedených internetových stránek ani za jejich použití.

Článek 11. Vyšší moc

11.1 V případě vyšší moci není solární panel Sun Green Energy povinna plnit své závazky vůči Kupujícímu, nebo je závazek pozastaven po dobu trvání vyšší moci

11.2 Vyšší mocí se rozumí jakákoli okolnost nezávislá na její vůli, v důsledku čehož je zcela nebo zčásti zabráněno plnění jejích závazků vůči Kupujícímu. Do té doby
okolnosti zahrnují stávky, požáry, narušení podnikání, selhání energie, nedodání nebo pozdní dodávky dodavatelů nebo jiných zapojených třetích stran a neexistenci jakéhokoli povolení, které by vláda získala. Vyšší mocí se také rozumí poruchy v (telekomunikační) síti nebo připojení nebo použitých komunikačních systémech a / nebo nedostupnost internetových stránek kdykoli.

Článek 12. Intelektuální

12.1 Kupující výslovně bere na vědomí, že veškerá práva duševního vlastnictví k zobrazeným informacím, sdělením nebo jiným projevům týkajícím se produktů a / nebo s ohledem na internetové stránky jsou svěřena společnosti Sun Green Energy Solar Panels, jejím dodavatelům nebo jiným oprávněným stranám.

12.2 Právy duševního vlastnictví se rozumí patentová, autorská práva, ochranná známka, práva k průmyslovým vzorům a průmyslovým vzorům a/nebo jiná práva (duševního vlastnictví), včetně patentovatelných nebo nepatentovatelných
technické a/nebo obchodní know-how, metody a koncepce.

12.3 Kupujícímu je zakázáno užívat, včetně provádění změn, práva duševního vlastnictví popsaná v tomto článku, jako je reprodukce, bez výslovného předchozího písemného souhlasu společnosti Sun Green Energy Solar Panels, jejích dodavatelů nebo jiných oprávněných stran, pokud to není čistě pro soukromé použití v
vztah k samotnému výrobku.

Článek 13. Osobní údaje

13.1 Solární panely Sun Green Energy budou zpracovávat údaje kupujícího pouze v souladu s jeho zásadami ochrany osobních údajů.

13.2 Solární panely Sun Green Energy dodržují platná pravidla a právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Článek 14. Rozhodné právo a příslušné zákonyr

14.1 Všechny nabídky a dohody se řídí výhradně nizozemským právem.

14.2 Použitelnost Vídeňské úmluvy o prodeji je výslovně vyloučena.

14.3 Veškeré spory týkající se nebo vyplývající z nabídek solárních panelů Sun Green Energy nebo dohod uzavřených se solárními panely Sun Green Energy budou předloženy příslušnému soudu ve Zwolle, pokud zákon výslovně neurčuje jiný soud jako příslušný.

Článek 15. Rozmanitý

15.1 Sun Green Energy Zonnepanelen se nachází v (1112 AS) Diemen, Visseringweg 1 D a
zapsaná u Hospodářské komory pod č. 83845577. Veškerou korespondenci týkající se dohody nebo těchto podmínek zasílejte společnosti Sun Green Energy Solar Panels na výše uvedenou adresu nebo na e-mailovou adresu uvedenou na internetových stránkách.

15.2 Solární panely Sun Green Energy se snaží odpovědět na e-maily, které obdrží, nejpozději do pěti pracovních dnů.


Všeobecné obchodní podmínky Solární panely Sun Green Energy 11-04-2022

Rychlé dodání

Po celé České republice

Dobré služby

Zákazníci si nás cení

Mezinárodní značky

Pouze renomované značky

100% bezpečné objednávání

iDEAL / MasterCard / Visa